Scroll Top
Heldenseweg 31a, 6086 PD Neer

Disclaimer

Deze algemene webgebruik voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website. Hieronder wordt verstaan het bezoeken van deze website van P en P Dakwerken, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van (een van) deze website(s) in welke vorm dan ook. Als u het hier niet mee eens bent, dient u deze website te verlaten.

Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding zou kunnen geven, zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor de stad Roermond bevoegde gewone rechter.

Door uw gebruik van deze website, op welke wijze dan ook, vrijwaart u P en P Dakwerken uitdrukkelijk van iedere vorm van aansprakelijkheid. De informatie op deze website wordt zowel geheel te goeder trouw verstrekt alsmede naar beste kennis en intentie. Indien er op deze website links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts wegens service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat P en P Dakwerken op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud van die websites.

Indien bestanden van welke inhoud dan ook vanaf deze website, of mede vanaf websites waarheen vanaf deze website links zijn aangebracht, gedownload (kunnen) worden dan geschiedt dit downloaden geheel voor uw eigen risico, P en P Dakwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, noch voor wat soort schade dan ook die u door het gebruik van de links en/of het genoemde downloaden zult kunnen ondervinden of hebt ondervonden.

Onze aansprakelijkheid gaat niet verder als bij de Nederlandse wet wordt bepaald.